Een overzicht van onze opdrachtgevers en services

Provincie Noord Holland - Project Advies en implementatie Systems Engineering

De Provincie Noord Holland is voornemens de denk- en werkwijze van Systems Engineering door te voeren binnen haar eigen organisatie, en in de samenwerking met ingenieursbureaus en stakeholders. 5Consultancy levert haar expertise al een aantal jaren, en begeleidt PNH en haar projecten in de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werken.

Services 
Project en contractreviews
Opstellen van specificaties
Kennissessies

Rijkswaterstaat - Project Houtribdijk

De Houtribdijk ligt tussen Enkhuizen en Lelystad.
De Houtribdijk is een primaire waterkering die onderdeel uitmaakt van het Nederlandse stelsel van dijken.
De dijk scheidt het Markermeer van het IJsselmeer, en voorkomt de uitwisseling van water tussen beide meren.
De dijk voldoet niet meer aan de gestelde normen in de Waterwet.
Om deze reden doet Rijkswaterstaat een aanbesteding voor het versterken van de dijk.
Het aanbesteden en contracteren wordt gedaan volgens Best Value.

Services, meermalig verzocht
Systems Engineering
- Configuratie dialoog-module GRIP/ Grip beheer & aanpassingen
- Ondersteuning van Rijkswaterstaat bij aanbesteden en contracteren volgens Best Value.
- Opstellen van een V&V Managementplan.
In samenwerking met Royal Haskoning DHV:
- VSE en VSP-review met toepassing verbetermaatregelen/
verbeterplan VSE & implementatie
- gereedmaken vraagspecificatie t.b.v. de dialoogfase,
- raakvlakanalyses, RAMS-analyses, en analyse functionaliteit.

Liandon - Introductie Systems Engineering in projecten

Liandon is als onderdeel van Alliander verantwoordelijk voor het ontwerpen en aanleggen van leiding netwerken en schakelstations.
Binnen Liandon is de behoefte ontstaan aan projectoptimalisatie, ter vergroting va de beheersbaarheid.
Hiervoor wil Liandon graag Systems Engineering methodieken inzetten.

Services, meermalig verzocht
Adviseur & Coach System engineering
De trainingen zijn opgedeeld in twee fasen.
1 introductie en praktische toepassing SE,
in nauwe samenwerking met de klant & stakeholders, werden stations van een basis ontwerp naar een definitief ontwerp gebracht.
2 verdieping van SE op meerdere afdelingen,
waarbij de projecten centraal staan en de kennis van SE verdergaand wordt ingezet.
Training programma
Training materiaal
Eindpresentatie

Provincie Noord-Holland - Project DVM-areaal

De Provincie Noord-Holland is bezig met het uitbesteden van het beheer van haar assets in meerjarige gebiedscontracten.
Het DVM-areaal wordt hiermee ook aanbesteed.
Het DVM-areaal bestaat uit o.a. wegkantsystemen, het data ICT-netwerk en alle centrale DVM-systemen.
Voor het DVM-areaal wordt een aanbesteding gedaan voor een meerjarig beheerscontract.
Deze contractvorm is onderdeel van een transitie van de provincie, van multi-contractmanagement naar volledige outsourcing.

Services
KES (Klanteisen specificatie)
Om de transitie goed te doen verlopen, heeft de Provincie besloten om een traject te doorlopen met de toepassing van Systems Engineering.
5Consultancy ondersteunt de Provincie in dit traject, met het opstellen van de KES (klanteisen specificatie).
De KES vormt de basis voor de op te stellen systeemspecificatie en vraagspecificatie.

Systems Engineering
Plan van aanpak
Klanteisenspecificatie
Relatics beheer

Provincie Utrecht - Regionaal VerkeersManagement

De provincie Utrecht heeft het programma Regionaal VerkeersManagement (RVM) opgezet, ter verbetering van de verkeerssituatie in de provincie Utrecht.
VerkeersManagement bestaat vooral uit ICT-toepassingen, die informatie over het verkeer inwinnen en analyseren.
Het doel is dat de weggebruiker sneller van informatie wordt voorzien, door o.a. panelen op en langs de weg.
Dit programma bestaat uit meerdere projecten, waarbij een aanbesteding wordt gedaan voor diverse systemen binnen de RVM.

Services, meermalig verzocht
Systems Engineering - Adviseur contractmanagement.

De werkzaamheden die onder deze functie zijn verricht:
- analyseren brondocumentatie,
- opstellen van klanteisen-specificaties
- opstellen van functionele vraagspecificaties.
- Borgen van integraliteit, inkoopfilosofie en projectdoelstellingen voor de contractdocumenten.
- Borging van actueel beleid in vraagspecificaties, op het vlak van cybersecurity.
Plan van aanpak
Specificatiestrategie
KES VSE VSP

Reddyn - Project Middenmeer

TenneT en Liander werken samen in dit project, om onderstation  Middenmeer te realiseren.
De aanleiding voor dit project is een schaalvergroting van de decentrale wind-opwek in de Wieringermeer.
Om de toename in windenergie op te vangen en af te kunnen voeren naar de bovenliggende netwerken, dient er een nieuw station te worden gebouwd.
Dit project is onderdeel van de uitbreiding van het 150kV-net in Noord-Holland.
Het project wordt aanbesteed volgens het Design & Construct contract, gebaseerd op UAV-GC 2005.

Services
D&C-contract aanbesteding gereed maken.
Opstellen vraagspecificatie op basis van de eisen in BO.
VSE
VSP
Acceptatieplan
Toetsplan

Rijkswaterstaat - Project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Het aantal reizigers tussen Lelystad en Schiphol groeit de komende jaren enorm.
Daarom is er een flinke uitbreiding nodig op het gebied van infrastructuur.
Project SAA is een uitbreiding van het wegennetwerk tussen Lelystad, Amsterdam en Schiphol.
Dit grote project is opgedeeld in deelprojecten, die bestaan uit de uitbreiding van verschillende wegen.
5Consultancy heeft bijgedragen aan de volgende vier projecten binnen SAA:
- Project: A6-Almere - Project: A9-Amstelveen
- Project: A9-Gaasperdammerweg - Project: A1-A6

Services, meermalig verzocht
5Consultancy is in verschillende fasen van het project betrokken geweest; in de contractvoorbereidingen, dialoogfase en de realisatie.
Systems Engineering,
Technisch Management,
Contract Management.
- Adviseur contract en technisch management bij de DBFM-contractvoorbereiding en begeleiding van uitbesteedde diensten aan ingenieursbureaus.
- Adviseur systems engineering, toepassen van systems engineering methodieken binnen SAA en haar projecten, inrichten en aansturing van eisenbeheer.