referenties

Contractmanagement en systems engineering 

Bij scheepswerf BW Wartena 

(2016- heden)


Het project kent een Design & Built contract en voorziet in een seriebouw van drie Multi Purpose Vessels met een lengte van 45m en een werkgebied van 30 mijl uit de kust voor Rijkswaterstaat & Rijksrederij.

De schepen zullen worden ingezet voor diverse functies zoals patrouilleren, vaarwegmarkering, meten en visserijonderzoek. 

Bij het ontwerp van deze schepen is gefocust op duurzaamheid en efficiëntie. Zo zijn de schepen uitgerust met zonnecollectoren en wordt koelwater van generatoren gebruikt voor de verwarming van de bemanningsruimtes. Verder zijn de vaartuigen in staat om dagelijkse werkzaamheden uit te voeren op de set van accu’s waarmee ze zijn uitgerust. Het duurzame ontwerp van  zorgt voor een extreem lage CO2-uitstoot vergeleken met conventionele schepen.

5Consultancy heeft voor dit project meerdere werkpakketen aangenomen. De realisatiefase kenmerkt zicht door het maken van een uitvoeringsontwerp, het bouwen van drie schepen, het testen en opleveren van elk afzonderlijk schip. De volgende activiteiten zijn door 5Consultancy op hoofdlijnen uitgevoerd en nauwe samenwerking met de werf.

 • Opstellen en actualiseren van contractueel vereiste documentatie zoals project management plan, ontwerp plan, verificatie management plan, detail planning in mpp-format, risicodossier, eisen- en scope-beheer middels Relatics in 5Consultancy omgeving, verifiëren van eisen in ontwerpfase, realisatie en oplevering van de schepen.

 • Voorzitten van de bouw overleggen, notuleren en op stellen van maandelijkse voortgangsrapportages inclusief alle vereiste bijlagen.

 • Voorbereiden en uitleg geven over processen en documentatie voor de SCB-toetsen die door Rijkswaterstaat worden afgenomen, coördineren en rapporteren van gerelateerde verbeteracties.

 • Uitvoeren van een faalkansanalyse, opstellen van een FMECA. Uitvoeren van Failure Tree Analyses met programma TopEvent FTA met als gevolg het opstellen van het Risico gestuurd Instandhoudingsplan voor de schepen.

 • Coördineren en verifiëren van technische en proces eisen, opstellen en beheren van verificatie-rapportages.

 • Inrichten en beheren van het Document Management Systeem [Via-desk als standaard van 5Consultancy] voor het project, coördineren en samenstellen van het As-Built dossier.

 • Opstellen van trainingsprogramma en samenstellen van documentatie voor de toekomstige gebruikers van de Rijksrederij. Hierin is het definitieve ontwerp met geïnstalleerde systemen opgenomen en wordt het gebruik en onderhoud ervan behandeld.

Systems engineering 

Bij Provincie Noord Holland 

(2015 – 2020)

Afdeling Directie Beheer en Uitvoering (B&U, Sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI)

Binnen de Provincie zet de directie Beheer & Uitvoering [B&U] zich in voor optimale bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. B&U staat voor de uitvoering van geformuleerd beleid op de gebieden van infra, groen en bodem. Daarnaast fungeert zij als sparringpartner voor de directie Beleid in het voorbereiden van de uitvoering van projecten op het gebied van de grond, weg- en waterbouw.
B&U voert de regie over de realisatie en het beheer & onderhoud van de Noord-Hollandse infrastructuur en houdt daarbij rekening met landschappelijke, ecologische en esthetische functies en waarden die infrastructuur kan hebben. De projecten worden voorbereid en uitgevoerd met geïntegreerde contracten op basis van de UAV-GC. Voor het voorbereiden en (laten) uitvoeren van deze taken en doelstellingen heeft de provincie behoefte aan het betrekken van externe partijen voor ingenieurs- en adviesdiensten.

5Consultancy heeft voor de provincie een aantal onderwerpen invulling aan gegeven zoals:

 • Coördineren en uitvoeren van recente ontwikkelingen op het gebied van systems engineering met de nadruk op het verbeteren en structureren van klant- en contract-eisen.

 • Houden van audits op vlak van systems engineering en onderdeel uitmaken van het SCB-proces van projecten in uitvoering.

 • Adviseren en meewerken aan projecten in contractvoorbereiding, uitvoering en oplevering.

 • Opstellen van een nieuwe basisspecificatie voor alle groenvoorzieningen en inrichtingen van de Provincie Noord Holland in samenwerking met interne groen-specialisten.

 • Door ontwikkelen van eisenbeheerprogramma als standaard werkomgeving voor de projecten van PNH. Daarbij vanuit systems engineering bijdragen aan een standaard voor BIM implementatie en structuren voor verschillende bibliotheken.

Contract review & systems engineering
bij Rijkswaterstaat 

(2015 – 2020)

De Houtribdijk ligt tussen Enkhuizen en Lelystad. De Houtribdijk is een primaire waterkering die onderdeel uitmaakt van het Nederlandse stelsel van dijken. De dijk scheidt het Markermeer van het IJsselmeer, en voorkomt de uitwisseling van water tussen beide meren. De dijk voldeed niet meer aan de gestelde normen in de Waterwet. Om deze reden heeft Rijkswaterstaat een aanbesteding gedaan voor het versterken van de dijk. Het aanbesteden en contracteren is volgens Best Value filosofie ingericht.

Rijkswaterstaat versterkte de Houtribdijk als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De versterking van de Houtribdijk is uitgevoerd door een aanneemcombinatie van Boskalis en Van Oord, genaamd ‘de Combinatie Houtribdijk’. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1100 km dijk en 500 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar versterkt.

5Consultancy heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat bijgedragen aan het project Houtribdijk

met onderstaande expertise van aanbestedingsfase tot opleveringsfase:

 • Uitvoeren van contract reviews, adviseren en verbeteren van de technische & proces specificaties zodat kwaliteit, juistheid en integraliteit geborgd zijn en aansluiten bij de standaarden van Rijkswaterstaat.

 • Uitvoeren en van raakvlakanalyses, functie-analyse en RAMS-analyse ter verbetering en onderbouwing van gestelde eisen en verificatievoorschriften.

 • Inrichten, beheren en adviseren in het gebruik van de eisenbeheersoftware van Rijkswaterstaat ‘GRIP’. Voorstel en configuratie van een dialoog-module in GRIP voor communicatie met gegadigden. Tevens configuratie voor gezamenlijk risicomanagement beheer in GRIP met opdrachtnemerscombinatie.

 • Adviseren en ondersteunen bij aanbesteden en contracteren volgens Best Value methodiek, opstellen van gelieerde documentatie en vastlegging van Best Value filosofie in een Verificatie &Validatie Managementplan voor het project